cueFlash

Glossary of Mandarin Chinese Colors

Start Studying! Add Cards ↓

咖啡色
kā feī sè
Brown
黑色
Black - 黑色 heī sè
蓝色
Blue - 蓝色 lán sè
金色
Gold - 金色 jīn sè
绿色
Green - 绿色 lǜ sè
灰色
Grey - 灰色 huī sè
橘色
Orange - 橘色 jú sè
粉红色
Pink - 粉红色 fĕn hóng sè
紫色
Purple - 紫色 zĭ sè
红色
Red - 红色 hóng sè
银色
Silver - 银色 yín sè
白色
White - 白色 baí sè
黄色
Yellow - 黄色 huáng sè

Add Cards

You must Login or Register to add cards