cueFlash

Glossary of Lesson 5 Vocab (A Trip to China)

Start Studying! Add Cards ↓

qióng


poor
duì


to (someone)
yìbänláishuö


generally speaking
一般來說
shòudào


to receive
受到
píngdêng


equal
平等
dài yù


treatment
待遇
pìrú


for example
譬如
Gùgöng


the Imperial Palace
故宮
cänguän


to visit (a place)
參觀
ménpiào


admissions (to a place)
門票
bèi


-times, -folds
göngpíng


fair
公平
Huáshèngdùn


Washington, DC
華盛頓

Add Cards

You must Login or Register to add cards