cueFlash

Glossary of Lesson 4 Vocab (A Trip to China)

Start Studying! Add Cards ↓

shítáng


dining hall
食堂
xiàoyuán


campus
校園
shù


trees
xiàoshè


school buildings
校舍
hênjiû


for a long time
很久
xiü


to renovate
kàn qîlái


(it) looks, seems
看起來
sìhéyuàn


Chinese-style compound with rooms around a courtyard
四合院
zhöngshì


Chinese style
中式
jiàn zhù


building, structure
建築
qiáng


wall/fence(roof) tile
xiàng


to resemble
kêxï


It's a pity (that)...
可惜
liúxuéshëng


student studying abroad
留學生
wàibàn


foreign student advisor
外辦
cài


dishes, food eaten with rice, vegetables
bùrú


not as good as
inferior to
不如
búguò


but
不過
jiànmiàn


to meet up
見面
jï huì


opportunity
機會
chà


bad, poor
xië


a little
jià qián


price
價錢
pián yí


inexpensive, cheap
便宜
jiäo péngyôu


to make friends
交朋友

Add Cards

You must Login or Register to add cards