cueFlash

Glossary of Lesson 2 Vocab (A Trip to China)

Start Studying! Add Cards ↓

cèsuô


restroom
廁所
wèishëngzhî


toilet paper
衛生紙
fängbiàn


convenient
方便
gönggòng


public
公共
yídìng


must
一定
suíshën


to carry on one's person
隨身
dài


to bring along/carry with
xìngkuï


fortunately
幸虧
jiù


to save/rescue
bùrán


otherwise
不然
chüwèntí


to have a problem (arise)
出問題
wèile


for (a purpose)
為了
shàngcèsuô


to go to the restroom
上廁所
zhèyàng


like this/in this way
這樣
jînzhäng


nervous
緊張
fùmû


parents
父母
yízài


repeatedly
一再
diàndëng


electric lighting
電燈
zìláishuî


indoor plumbing
自來說
qíshí


in fact/actually
其實
xiângxiàng


to imagine/fancy
想像
luòhòu


to be behind/underdeveloped
落後
diànshàn


electric fan
電扇and
rèshuîpíng


thermos bottle
熱水瓶to drink
bïngshuî


ice water
冰水
yòngbùzháo


need not
用不zhao
qîxiän


at first/in the beginning
起先
zhuäng


to store/load
bïngkuài'r


ice cubes
冰塊儿
xî zâo


to bathe/shower
洗澡
quántiän


the whole day/throughout the day
全天
göngyìng


to supply/furnish
供應
bîjiào


relatively/rather
比較
hâozài


fortunately
好在
tiänqì


weather
天氣
lêngshuî


cold water
冷水

Add Cards

You must Login or Register to add cards