cueFlash

Glossary of Japanese classroom expressions and comands

Start Studying! Add Cards ↓

(name)good night.
(name)oyasumi nasai.
Lets begin. Stand. At attention. Bow. Sit down.
hajimenmashoo. Kiritsu. Ki o tsuke. Rei. Chakuseki.
Lets end. Stand. At attention. Bow.
Owarimashoo. Kiritsu. Ki o tsuke. Rei.
Please open/ close the window.
Mado o akete/ shimete kudasai. Hayaku.
Please opean/ close the door.
Doa o akete/ shimete kudasai. Hayaku.
Please turn on/ turn off the lights.
Denki o tsukete / keshite kudasai. Hayaku.
Mike is tardy.
Ben is absent.
Mike-san chikoku desu.
Ben-san oyasumi desu.
Can you see?

Yes, I can.
No, I can not.
Mie masu ka?

Hai, miemasu
Iie, miemasen
Can you Hear?

Yes, i can.
No, i can not.
Kikoemasu ka?

Hai, kikoemasu
Iie, kikiemasen
Do you understand?

Yes, i do.
No, i don't.
Wakarimasu ka?

Hai, wakarimasu
Iie, wakarimasen
I'm sorry, I'm late.
Sumimasen, osoku narimashita
Excuse me, may I go to the bathroom?
Sumimasen Otearai e itte mo ii desu ka?
Excuse me, may I go the locker?
Sumimasen, rokkaa e itte mo ii desu ka?
Excuse me, may i get a drink of water?
Sumimasen, omisu o non' de mo ii desu ka?
Excuse me, I have a question.
Sumimasen, shisumon ga arimasu.
How do you say "dog" in Japanese?
"Dog" wa nihon' go de nan to ii masu ka?
I'm leaving(home).
Ittekimasu.
Pardon me/ excuse me (as a visitor in front of a house)

Welcome
Gomen kudasai


Irasshai
Please turn in the homework.
Shisuka dashite kudasai.
Please turn in the language lab card.
language lab kaado dashite kudasai.
i forgot it
wasuremashita
i lost it
nakushimashita
Please repeat after me
Ato ni tsuite itte kudasai
im going to eat/ drink.

it was a feast
itadakimasu.

Gochisoo sama deshita
wou did a good job/ well done
yoku dekimashita

Add Cards

You must Login or Register to add cards