cueFlash

Glossary of Japanese Eating Out Expressions

Start Studying! Add Cards ↓

Irasshaimase
Welcome!
Onaka Ga Sukishita
I'm hungry
NoDo Ga Kanu kimashita
I'm thirsty
Oishirou
Looks delicious
~sou
Looks
Gochuumon wa?
Your Order?
Boku wa ..... Ga iidesu
I'd Like....
Boku wa ..... Ni shimasu
I've decided on....
Sushi ni shimasu
I'll have sushi
.... O Kudasai
Can i get a ... Please?
Onomimono wa?
What would you like to drink?
Ocha o Kudasai
Tea please
IkuraDesuka
How much?
ZenBu De .... En Desu
All together it is....yen
Tsumimasen
Excuse me
KoRuJanai
This isn't what i ordered
Chuumon (Shimasu)
(to) order

Add Cards

You must Login or Register to add cards