cueFlash

Glossary of Hanyu Shangwutong Business Chinese Chap 12 extra

Start Studying! Add Cards ↓

金融
jīnróng
轨道
guǐdào
机构
jīgòu
考察
kǎochá
接近
jiējìn
意义
yìyì
真正
zhēnzhèng
资产
zīchǎn
总额
zǒngé
突破
tūpò
贷款
dàikuǎn
pg 194
pg 194
嫌小爱大
xián xiǎo ài dài
聚宝盘
jùbǎo pán
理财
lǐcái
开拓
kāituò
渣打
zhādǎ
汇丰
huìfēng
总值
zǒngzhí
然而
ránér
势头
shìtóu
强劲
qiángjìng
国有
guóyǒu
蕴涵
yùnhán
利润
lìrùn
风险
feng1xian3
一旦
yīdàn
倒下
dǎoxià
威胁
wēixié
别无
bie2wu2
如此
ru2ci3
针对
zhen1dui4
单一
dan1yi1
阶层
jie1ceng2
具备
ju4bei4
等待
deng3dai4
不足
bu4zu2
形成
xing2cheng2
本身
ben3shen1
挑选
tiao1xuan3
分清
fen1qing1

Add Cards

You must Login or Register to add cards