cueFlash

Glossary of English - Bulgarian Dictionary

Start Studying! Add Cards ↓

променям курс, посока
veer
1. отменям, анулирам (присъда)
2. потушавам (въстание), спирам, слагам край на
quash
1. патрон
2. касетка с филм/магнетофонна лента и пр.
cartridge
1. отричам (съществуването на), служа като отрицание на
2. анулирам, обезсилвам (закон и пр.)
negate
последен, който е на второ място
latter
извършвам (престъпление), правя (грешка)
perpetrate
в закрито заседание
in camera
иск за вреди
action for damages
касационна жалба
cassation appeal
Върховн касационен съд
Supreme Court of Cassation
Окръжен съд
Regional court
Районен съд
District court
отхвърля молба на жалбоподател
to dismiss applicant's claim/appeal
отнасям се, имам връзка (to до, с)
to pertain
въздържам (се), сдържам (се) (from с ger)
to refrain
adv горе, по-горе (в текст, книга)
SUPRA
['sju:pra]
предразположение, склонност
bias
['baias]
1. давам допълнителни подробности, доразвивам
2. (a) сложен, обстоен, подробен, претрупан, натруфен, претенциозен
elaborate
1. разпитване, разпит, следствие

2. въпрос
interrogation
1. непоследователен, нелогичен, противоречив

2. променлив, колеблив, непостоянен
inconsistent

Add Cards

You must Login or Register to add cards