cueFlash

Glossary of Common Expressions in Chinese

Start Studying! Add Cards ↓

I, Me
Wo (Waw)
Mine
wo-de (Waw-duh)
you
ni (nee)
your
ni-de (nee-duh)
you (plural)
nimen ( Nee-mun)
your (plural)
nimen-de (nee-mun-duh)
he, she, it
ta (tah)
His, hers, its
ta-de (tah-duh)
we, us
women (waw-mun)
our
women-de (waw-mun-duh)
they, them
tamen (tah-mun)
their, theirs
tamen-de (tah-mun-duh)
hello
Ni hao (Nee how)
nin hao (neen how)polite
good morning.
Zaoshang hao. (Zow-shahng how.)
Good afternoon.
Xiawu hao. (Shee-ah-wuu how.)

Add Cards

You must Login or Register to add cards