cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 39

Start Studying! Add Cards ↓

好久不见
hao3jiu3bu0jian4
见面
jian4mian4
ya1
生病
sheng1bing2
飞机
fei1ji1
中国民航
zhong1guo2min2hang2
东京
Dong1jing1
先。。。再
xian1...zai4
飞机场
fei1ji1chang3
deng3
糊涂
hu2tu0
shang4
ding4
hao4
公路
gong1lu4
班机
ban1ji1
tong1
la0
jian4
帮忙
bang1mang2

Add Cards

You must Login or Register to add cards