cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 35

Start Studying! Add Cards ↓

夜里
ye4li0
连...也/都
lian2...ye3/dou0
对不住
dui4bu0zhu4
hai4
一直
yi1zhi2
中学
zhong1xue2
西方
xi1fang1
从来
cong2lai2
qian1
专业
zhuan1ye4
历史
li4shi3
方面
fang1mian0
请教
qing3jiao4
xuan3
men2
文学
wen2xue2
如果
ru2guo3
解释
jie3shi0
只要...就
zhi3yao4...jiu4

Add Cards

You must Login or Register to add cards