cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 33

Start Studying! Add Cards ↓

早上
zao3shang1
雨衣
yu3yi1
小心
xiao3xin1
早饭
zao3fan4
百货大楼
bai3huo4da4lou2
一块儿
yi1kua4er0
最后
zui4hou4
午饭
wu3fan4
ge4
tang3
chuang2
预告
yu4gao4
xiao4
记得
ji4de0
ti2
机会
ji1hui0
小时
xiao3shi2

Add Cards

You must Login or Register to add cards