cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 31

Start Studying! Add Cards ↓

用不着
young4bu0zhao2
fang4
安排
an1pai2
gou4
最好
zui4hou3
zhong4
tui1
主意
zhu2yi0 (zhu3yi0)
qiang2
diao4
难看
nan2kan4
相片(儿)
xiang4pian1(er)
gua4
tang2
水果
shui3guo3
帮助
bang1zhu4
录音带
lu4yin1dai4
pao3
发音
fa1yin1

Add Cards

You must Login or Register to add cards