cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 27

Start Studying! Add Cards ↓

ba3
糟糕
zao1gao1
song3
圆珠笔
yuan2zhu1bi3
diu1
zai4
不好意思
bu4hao3yi4si0
生产
sheng1chan3
工厂
gong1chang3
hai4
ting2
自来水
zi4lai2shui3
xi3
bai3
kuai4
qian2
讲话
jiang3hua4
大意
da4yi4
pa4
哎呀
ai1ya1
教室
jiao4shi3

Add Cards

You must Login or Register to add cards