cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 03

Start Studying! Add Cards ↓

毛笔
mao2bi3
钢笔
gang1bi3
zhi1
de0
铅笔
qian1bi3
chang2
duan3
-men0
黑板
hei1ban3
干净
gan1jing0
本子
ben3zi0
对不对
dui4bu0dui0
对了
dui4le0
朋友
peng2you0
英国
Ying1guo2
英文
Ying1wen2
中文
Zhong1wen2

Add Cards

You must Login or Register to add cards