cueFlash

Glossary of College Chinese - Lesson 02

Start Studying! Add Cards ↓

you3
yi1
zhang1
zhi3
liang3
hen3
da4
xiao3
没有
mei2you0
ben3
jiu4
xin1
hao3
duo1
lao3
shao3
san1
ge0
北京
Bei3jing3

Add Cards

You must Login or Register to add cards