cueFlash

Glossary of Chinese Quiz - Lesson 2 - Common Verbs

Start Studying! Add Cards ↓

xià-qí
play chess
kàn-shū
read (books
kāi-chē
drive (car)
pǎo-bù
run (steps)
zǒu-lù
walk (road)
dǎ-zì
type (words)
xiě-zì
write (words)
shuì-jiào
sleep (zzz’s)
chàng-gē
sing (songs)
tiào-wǔ
dance (dances)
chī-fàn
eat (rice)
zuò-fàn
cook (rice)
zhuàn-qián
earn money
shuō-huà
talk (words)
liáo-tiān
chat
shàng-wǎng
go online (web)
shàng-bān
go to work (shift)
shàng-xué
go to school
dǎ-qiú
play ball
dǎ-pái
play cards
dǎ-jià
fight, brawl
yóu-yǒng
swim
gōngzuò
work (also a noun, ‘job’)
xiūxi
rest
yào
want to do
xiǎng
want to do
zuò
to do
to hit; to play
qiú
ball
to kick
tī zú-qiú
play soccer
shéi
who
zú-qiú
soccer
bàng-qiú
baseball
pái-qiú
volleyball
wǎng-qiú
tennis
bì-qiú
squash; raquetball
lán-qiú
basketball
yǔmáo-qiú
badminton
pīngpāng-qiú
ping pong (ball)

Add Cards

You must Login or Register to add cards