cueFlash

Glossary of Chinese Odyssey Lesson 4 Vocabulary

Start Studying! Add Cards ↓

怎麼樣
zěnmeyàng
hái
還好
XX
學習
xuéxí
tài
máng
XX
jĭnzhāng
大家
dàjiā
dōu
認真
rènzhēn
先生
xīansheng
身體
shēntǐ
太太
tàitai
工作
gōngzuò
順利
shùnlì
但是
dànshì
Gāo
輕鬆
qīngsōng
健康
jiànkāng
可是
kěshì
好久不見
Hăojiŭ bújiàn!
馬馬虎虎
mămăhuūhū
是啊
shìa
他們都不忙
tamen dou bu mang (add tones)
他們不都忙
tamen bu dou mang (add tones)

Add Cards

You must Login or Register to add cards