cueFlash

Glossary of Chinese News Listening Comprehension Chapter 3

Start Studying! Add Cards ↓

亿万
yi4wan4
食粮
shi2liang2
覆盖
fu4gai4
播音员
bo1yin1yuan2
主持人
zhu3chi2ren2
持证
chi2 zheng4
上岗
shang4gang3
规范
gui1fan4
支柱
zhi1zhu4
焦点
jiao1dian3
访谈
fang3 tan2
话题
hua4ti2
引人注目
yin3ren2zhu4mu4
cun1
大力
da4li4
厅局长
ting1ju2chang2
社会新闻
she4hui4 xin1wen2
科技
ke1ji4
播出
bo4chu1
贴近
tie1jin4
mo4
信息
xin4xi1
来源
lai2yuan2
社会主义
she4hui4zhu3yi4
诞生
dan4sheng1
栏目
lan2mu4
测试
ce4shi4
心目
xin1mu4
评论
ping2lun4
符合规范
fu2he2 gui1fan4
测试水平
ce4shi4 shui3ping2
舆论
yu2lun4
深入
shen1ru4
剖析
pou1xi1
喉舌
hou2she2
尖兵
jian1bing1
大众
da4zhong4
传播
chuan2bo1
具有
ju4you3
鼓舞
gu3wu3
迅速
xun4su4
扩大
kuo4da4
设备
she4bei4
完善
wan2shan4
丰富
feng1fu4
用户
yong4hu4
比例
bi3li4
形象
xing2 xiang4
方言
fang1yan2
华语
hua2yu3
反复
fan3fu4

Add Cards

You must Login or Register to add cards