cueFlash

Glossary of Chinese Language Learning for Foriegners - Lesson 5

Start Studying! Add Cards ↓

Qĭngwèn, nín guìxìng?
Pardon me, What is your name?
Wŏ xìng Lĭ, jiào Lĭ Níng.
My surname is Li. I'm called Li Ning.
Bú shì Lĭ Nìng, shì Lĭ Níng
I am not Lĭ Nìng, I am Lĭ Níng
Hăo, hĕn hào.
Good. Very good.
Qīngwèn
May I ask?
wèn
to ask
guìxìng
surname
xìng
surname, to be named
jiào
to be called
no, not
hĕn
very

Add Cards

You must Login or Register to add cards