cueFlash

Glossary of Chinese 500 Frequency Characters

Start Studying! Add Cards ↓

de
yi 1
le
shi 4
wo 3
bu 4
zai 4
ren 2
men
you 3
lai 2
ta 1
zhe 4
shang 4
zhe
ge 4
de
dao 4
da 4
li 3
shuo 1
jiu 4
qu 4
zi; zi 3
de; dei 3
ye 3
he 2
na 4
yao 4
xia 4
kan 4
tian 1
shi 2
guo 4
chu 1
xiao 3
me
qi 3
ni 3
dou 1
ba 3
hao 3
hai 2
duo 1
mei 2
wei 4
you 4
ke 3
jia 1
xue 2
zhi 3
yi 3
zhu 3
hui 4
yang 4
nian 2
xiang 3
sheng 1
tong 2
lao 3
zhong 1
shi 2
cong 2
zi 4
mian 4
qian 2
tou 2
dao 4
ta 1
hou 4
ran 2
zou 3
hen 3
xiang 4
jian 4
liang 3
yong 4
ta 1
guo 2
dong 4
jin 4
cheng 2
hui 2
shen 2
bian 1
zuo 4
dui 4
kai 1
er 2
ji 3
xie 1
xian 4
shan 1
min 2
hou 4
jing 1
fa 1
gong 1
xiang 4
shi 4
ming 4
gei 3
chang 2; zhang 3
shui 3
ji 3
yi 4
san 1
sheng 1
yu 2
gao 1
zheng 4
ma 1
shou 3
zhi 1
li 3
yan 3
zhi 4
dian 3
xin 1
zhan 4
er 4
wen 4
dan 4
shen 1
fang 1
shi 2
chi 1
zuo 4
jiao 4
dang 1
zhu 4
ting 1
ge 2
da 3
ne
zhen 1
dang 3
quan 2
cai 2
si 4
yi 3
suo 3
di 2
zhi 1
zui 4
guang 1
chan 3
qing 2
lu 4
fen
zong
tiao
bai
hua
dong
ci
qin
ru
bei
hua
kou
fang
er
chang
西
xi
qi
wu
di
使
shi
xie
jun
ba
wen
yun
zai
guo
zen
ding
xu
kuai
ming
xing
yin
bie
fei
wai
shu
wu
huo
bu
men
wu
wang
chuan
wang
xin
dai
dui
xian
li
wan
jian
que
zhan
dai
yuan
ji
geng
jiu
nin
mei
ji
gen
xiao
a
hai
wan
shao
zhi
yi
ye
bi
jie
lian
che
zhong
便
bian
dou
ma
na
hua
tai
zhi
bian
she
si
shi
zhe
gan
shi
man
ri
jue
bai
yuan
na
qun

Add Cards

You must Login or Register to add cards