cueFlash

Glossary of Chinese - Test - Dialogues

Start Studying! Add Cards ↓

hǎo jiǔ bú jiàn
Long time no see
zuìjìn
lately
Hái kěyǐ
not too bad
máng
busy
kěyǐ
can; permissible
kòng
free time
Zài
located at
Zài nǎlǐ
located at where
Guójì
international
fàndiàn
hotel
go
lái
come
dōngxi
thing(s); stuff
wèishénme
why
yīnwèi
because
xiézi
shoes
yīnggāi
should
bǐjiào
relatively;comparatively
zhù
live, reside
Tángrén
Chinese; people of the Tang dynasty
jiē
street
fear
wēixiǎn
dangerous (ānquán, safe)
qiāng
gun
lìhài
fierce, awesome
cái + N
only + Noun, merely + Noun
zěnme
how? how so?
nàme
such, so, this + adj.
jiǎ
fake (zhēn, true, real)
zhōumò
weekend
diànshì
TV
diànyǐng
movie
yīnyuè
music
yǒu shíhou
sometimes
shénme shíhou
what time; when
also; too
cháng
often
chángcháng
often
bù cháng
not often
wàiguó
foreign; abroad
wàiguórén
foreigner
qǐng
invite; treat
qǐngkè
to host; to treat; pay
kèrén
guest
suǒyǐ
therefore, so
yīnwèi . . . suǒyǐ
because of X, therefore Y
jìnlái
come in
jièshào
introduce
rènshi
to know a person, the way, characters
zuò
sit
nǐ zài nǎr gōngzuò
where do you work?

Add Cards

You must Login or Register to add cards