cueFlash

Glossary of Chinese - Set 011

Start Studying! Add Cards ↓

to forget
wàng
think!
xiăng xiăng!
don't (+ verb)
bié (+ verb)
naughty
táoqì
there is
yŏu
all, every (followed by a verb)
dōu (+ verb)
humor
yōumò
too much
tài
much
dūo
a kind of
yì zhŏng
weekend
zhōumò
everybody
dàjiā
police
jĭngchá
police station
jĭngchájú
common people
lăobăixíng
cucumber
huánggūa
to cook, to make
zùo, zhŭ
when?
shénme shìhòu?
old (person, plant, animal)
lăo de
old (thing)
jiù de
space, area
kōngjiān
never
cóngláibù
wrong, bad
cùo
better, to like more
gèng (+ verb)
comfortable
shūfu
if
rúgŭo
colleague
tōngshì
comrade, gay person
tōngzhì
of Chinese blood
húayì
other
qítā
open (to new ideas)
kāifàng
already (+ verb)
(verb +) gúo
different
bùtóng
as _____ as
hé ____ yí yāng
President
zŏngtŏng
make way!
ràng rang, jìe gùo
get out!
gŭndàn
"watermelon at end of banquet"
gŭndàngūa
I'm full
wŏ băo le
I don't need more
wŏ bù yòng le, wŏ bù yào le

Add Cards

You must Login or Register to add cards