cueFlash

Glossary of Chinese - Set 010

Start Studying! Add Cards ↓

to somebody
duì
I say to you
wo duì ni shou
bicycle
zìxíngchē
crazy
fēng
I will be crazy
wo yao feng le
letter of agreement
xié yì
city
chéngshì
the week after next
zaì xià yi ke xīngqī
system
xìtŏng
to go pee pee
qù niāo niāo
to go to the bathroom
fāng biàn
western food
xīcān
first to arrive; new in
xīandào, xīanlái
to take a photo
zhào xiàng
Happy Birthday
shēngrí kwài lè
whose
shéide
to believe
xiāngxìn
to go to eat Western food
qù chī xīcān
key
yàoshí
to lose
diū
dog
gŏu
what time?
shénme shìjiān?
6th floor
liù lóu
what is happening?
shénme shir
nothing is happening
méi shir
meeting
kāihuì
theater
jùyùan
to change
hùan
new
xīnde
a part
yí bùfèn
a part of the group
yí bùfèn rén
to move to
bāndào
(designates future tense)
yào
very expensive
guì de yào mìng
home
jiā
family
jiārén
subtitles
zìmù
potato
tŭdòu
potato chips
zhà tŭdòu
to fry
zhà
from…to…
cōng…dào

Add Cards

You must Login or Register to add cards