cueFlash

Glossary of Chinese - Set 005

Start Studying! Add Cards ↓

boss
lăobăn
Brazil
Báxī
breakfast
zăocān
but, however
dànshì
check (in the resto)
măidān
cheese
năilào
child
xiăopéngyou
China
Zhŏngguó
client
kèhù
cold
lĕng
computer
diànnăo
corner
lukou
daughter
nǚer
difficult
nán
early
zăo
eggs
jídàn
English
yīngyŭ
five
flower
hūa
four
friend
péngyŏu
genius, talented
tiāncai
girlfriend
nǚpéngyŏu
go straight
xiàng qián
good
grapefruit
pútaoyòu
grapes
pútao
green vegetable
qīngcai
half
bàn
handsome (boy)
shuai
handsome, interesting
hăokàn
happy (less than kaishin)
gāoxìng
happy (more than gaoxing)
kāixīn
he (or she)
hearing, listening
ting
home
jiā
I don't know
wŏ bu jidào
I walked to the office
wŏ zŏu lū lái bàngōngshĭ
I'm sorry
duìbuqǐ
kilometer
gōnglĭ
lamb's meat
xiăoyángròu
late (in the day)
wăn
little sister
mēi mei
Mandarin
pŭtōnghuá
melon
guā
middle, center
zhōng xīn
Mr.
xiānsheng
Mrs., a married woman
tàitai
nine
jiŭ
Norway
Nuówēi
ocean, sea
hăi

Add Cards

You must Login or Register to add cards