cueFlash

Glossary of Chinese - Set 003

Start Studying! Add Cards ↓

can, to be able to
hui
careful!
xiaoxin
Chinese character
cigarette
yān (pronounced yien)
cool, great
don't leave without me
bù jián, bú sàn
drum
drummer
gŭshŏu
duck
yāzi
dumpling
húntūn
engineer
gōngchéngshī
far
yŭan
front door
ménqián
front gate
ménkŏu
girls
nǚhái
hammock
diào chúang
hello (in Shanghaihua)
nong haw
hotel
fàndiàn
house
fángzi
how many (before the noun)
how strange
qí guài
I'm not bad
wŏ hai bu cuo
in a little while
yi huar jie
in front of
qiánmiàn
in total
yi gòng
inside, there
lĭmian
it's good for the client
duì kèhū hăo
Japanese
Ribĕnrén
kilogram
gōng jīn
lakeside
hūbiān
late (from schedule)
chídào
little sister
jie
lobby
dàtīng
long life (why 9 is lucky)
jiŭ
long time, no see
hāo jiŭ, bù jián
lunch
zhōngcān
man, male
nán
mobile phone reload card
chōngzhí kă
more water
jia shui
mother-in-law
yùemŭ
National ID Card
shengfenzheng
neighbor
línjū
no problem
méi wénti
outside (away from)
wàimiàn
picnic
yĕcán
possible
kĕnéng
pumpkin
nánguā
restaurant
fāngŭanr

Add Cards

You must Login or Register to add cards