cueFlash

Glossary of Chinese - Haven't Studied in a While

Start Studying! Add Cards ↓

línjū
neighbor
yǒu yìdiǎn
somewhat, slightly
hěn shǎo
very seldom, very few
suàn-mìng
tell fortunes
huì
know how to
nèige
that
yǒu míng
famous (‘have a name’)
zhǎo
look for
fùqīn
father
lǎo
old
Zhōngyī
Chinese medicine, Chinese doctor
shénme dōu
everything/anything
zhǔn
accurate
dàjiā
everybody
fǎnzhèng
in any case
xiāngxìn
believe
míxìn
superstition; superstitious
néng
able to
dāngrán
of course
kěyǐ
can, permitted to, able to
dài
carry, bring
chǎo
noisy
rènshi
know someone
wǎn
late
Wǒ gěi nǐ suàn-mìng
I will tell your fortune
Duō jiǔ
how long
Duō cháng shíjiān
how long
Nǐ zài Zhōngguó duō jiǔ?
How long were you in China?
yìfēn zhōng
1 minute
yígè xiǎoshí
1 hour
Nǐ xué Zhōngwén xué le duō jiǔ?
How long did you study Chinese? (no longer studying)
Nǐ xué Zhōngwén xué le duō jiǔ le?
How long have you been studying Chinese? (still studying; 'up to now')
Wǒ (yǒu) sānnián méiyǒu kànjiàn tā.
I didn't see her for three years. (at some time previously)
Nǐ chīle ma?
Wǒ (yǐjīng) chīle
Nǐ chīle méiyǒu?
Have you eaten?
Wǒ hái méi(yǒu) chī ne.
I haven't eaten yet.
shéi dōu
everyone/anyone
nǎr dōu (nǎlǐ dōu)
everywhere/anywhere
duōshǎo dōu
however many/ however much
duōshǎo (NOUN) dōu
however many NOUN
zěnme (VERB)dōu
however/anyway
shénme shíhou dōu
anytime
jǐ diǎn dōu
anytime (o’clock)
jǐge dōu
however many/any number
jǐtiān dōu
however many days/any number of days

Add Cards

You must Login or Register to add cards