cueFlash

Glossary of Chen's Chinese Lesson 1 character to pronunciation and definition

Start Studying! Add Cards ↓

da-4
big
xiao-3
syau
small
ri-4
r
*sounds like zer
sun
yue-4
month
tien-1
tyan
day
jin-1
*sounds like jean
gold
mu-4
*sounds like moo
tree
shui-3
shwei
water
huo-3
hwo
*sound like hwaw
fire
tu-3
*sounds like too
earth
yi-1
one
er-4
two
san-1
three
si-4
sz
four
wu-3
five
liu-4
lyou
*sounds something like leo
six
qi-1
chi
seven
ba-1
eight
jiu-3
jyou
*sounds like leo with a j - jeo
nine
shi-2
shr
ten
一月
yi-1 yue-4
yi ywe
January
二月
er-4 yue-4
er ywe
February
三月
san-1 yue-4
san ywe
March
四月
si-1 yue-4
sz ywe
April
五月
wu-3 yue-4
wu ywe
May
六月
liu-4 yue-4
lyou ywe
June
七月
qi-1 yue-4
chi ywe
July
八月
ba-1 yue-4
ba ywe
August
九月
jiu-3 yue-4
jyou ywe
September
十月
shi-2 yue-4
shr ywe
October
十一月
shi-2 yi-1 yue-4
shr yi ywe
November
十二月
shi-2 er-4 yue-4
shr er ywe
December

Add Cards

You must Login or Register to add cards