cueFlash

Glossary of CA State Board Formula (Detailed Category)

Start Studying! Add Cards ↓

Ma Huang Tang
Release External Wind-Cold
Gui Zhi Tang
Release External Wind-Cold
Ge Gen Tang
Release External Wind-Cold
Ren Shen Bai Du San
Release the Exterior with Internal Deficiency
Chai Ge Jie Ji Tang
Release External Wind-Heat
Yin Qiao San
Release External Wind-Heat
Sang Ju Yin
Release External Wind-Heat
Bai Hu Tang
Clear Heat from the Qi Level
Ma Xing Shi Gan Tang
Clear Heat from the Organs
Huang Lian Jie Du Tang
Clear Heat and Toxin
Long Dan Xie Gan Tang
Clear Heat from the Organs
Qing Hao Bie Jia Tang
Clear Empty Heat
Da Cheng Qi Tang
Purge Heat accumulation
Xiao Cheng Qi Tang
Purge Heat accumulation
Tiao Wei Cheng Qi Tang
Purge Heat accumulation
Xiao Chai Hu Tang
Harmonize the Shao Yang
Xiao Yao San
Harmonize the Liver and Spleen
Si Ni San
Harmonize the Liver and Spleen
Ban Xia Xie Xin Tang
Harmonize Stomach and the Intestines
Wu Ling San
Drain Water-Damp
Zhu Ling Tang
Drain Water-Damp
Wu Pi San
Drain Water-Damp
Ping Wei San
Transform Turbid-damp
Huo Xiang Zheng Qi San
Transform Turbid-damp
Ba Zheng San
Clear Damp Heat
Du Huo Ji Sheng Tang
Dispel Wind Damp
Zhen Wu Tang
Warm and Transform Water-Damp
Li Zhong Wan
Warm the Middle and Dispel Cold
Si Ni Tang
Rescue devastated yang
Da Jian Zhong Tang
Warm the Middle and Dispel Cold
Wu Zhu Yu Tang
Warm the Middle and Dispel Cold
Si Jun Zi Tang
Tonify the Qi
Bu Zhong Yi Qi Tang
Tonify the Qi
Si Wu Tang
Nourish the Blood
Shi Quan Da Bu Tang
Tonify Qi and Blood
Gui Pi Tang
Tonify Qi and Blood
Liu Wei Di Huang Wan
Nourish the Yin
Sheng Mai San
Tonify the Qi
Jin Gui Shen Qi Wan
Tonify the Yang
Er Chen Tang
Dry Damp and Transform Phlegm
Wen Dan Tang
Clear heat and Transform Phlegm
Zhi Sou San
Transform Phlegm and Extinguish Wind
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
Transform Phlegm and Extinguish Wind
Bei Mu Gua Lou San
Moisten Dryness and Transform Phlegm
Ban Xia Hou Po Tang
Activate the Qi
Yue Ju Wan
Activate the Qi
Su Zi Jiang Qi Tang
Descend Rebellious Qi
Ju Pi Zhu Ru Tang
Descend Rebellious Qi
Ding Chuan Tang
Descend Rebellious Qi
Tao He Cheng Qi Tang
Invigorate the Blood and Reduce Blood Stagnation
Xue Fu Zhu Yu Tang
Invigorate the Blood and Reduce Blood Stagnation
Gui Zhi Fu Ling Wan
Warm the Channels and Reduce Blood Stagnation
Wen Jing Tang
Warm the Channels and Reduce Blood Stagnation
Tian Wang Bu Xin Dan
Nourish the Heart and Calm the Mind
Suan Zao Ren Tang
Nourish the Heart and Calm the Mind
Gan Mai Da Zao Tang
Nourish the Heart and Calm the Mind
Xiao Feng San
Dispel External Wind
Tian Ma Gou Teng Yin
Extinguish Internal Wind
Xiao Huo Lou Dan
Dispel External Wind
Bao He Wan
Reduce Food Stagnation
Yu Ping Feng San
Consolidate the Exterior and Stop Sweating
Gu Jing Wan
Stabilize the Chong and Ren, Stop uterine Bleeding
Si Shen Wan
Astring the Intestinges and Stop Diarrhea

Add Cards

You must Login or Register to add cards