cueFlash

Glossary of Book 3 Verbs

Start Studying! Add Cards ↓

narau
to learn
omoidasu
to remember
akirameru
to give up
unten suru
to drive
shiraberu
to look up
tobu
fly
hashiru
run
noboru
climb
oriru
get off
aruku
walk
kami o tokasu
brush hair
kariru
borrow
kiru
wear
utau
sing
tanoshimu
enjoy
katsu
kachi-masu
katte
win
toru
torimasu
totte
take
isogu
isogi-masu
isoide
hurry
shinu
shini-masu
shinde
die
kau
kaimasu
katte
buy

Add Cards

You must Login or Register to add cards