cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese Ch5 Meanings

Start Studying! Add Cards ↓

bàn
half
bāng
help
chà
lacking, short of
Chūnjié
Spring Festival
dào
to
(for ordinal numbers)
dōu
all, both
guān (mén)
close (door)
hái
still
hái yǒu
still have, there are still
huì
meeting
huǒchē
train
jǐ?
how many?
usually less than 10)
jiù shì
to be precisely;
to be nothing else but
kāi huì
to have a meeting
kāi (mén)
open (door)
kāishǐ
start
kàn(yi)kan
to have a look
kěxī
it’s a pity
míngnián
next year
go
shàng
on
shēngrì
birthday
yǐjīng
already
yǐwéi
thought, assume
zhàntái
platform
zhīdào
know
zhù (nǐ)
wish (you)
Zhù nǐ yílù shùnfēng!
Have a safe journey!
diǎn
o’clock
fēn(zhōng)
minute
jǐ diǎn?
what time…?
(Xiànzài) jǐ diǎn le?
What time is it now?
Jǐ yuè jǐ hào?
What’s the date?
shàngwǔ
morning (after 8 a.m.)
shíjiān
time
wǎnshang
evening
xiànzài
now
xiàwǔ
afternoon
xīngqī
week
Xīngqī jǐ?
What day is it?
yíkè
a quarter (time)
yué
month
zǎoshang
morning
(before 8 a.m.)
zhōngwǔ
noon
zhōumò
weekend

Add Cards

You must Login or Register to add cards