cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese Ch5 Characters

Start Studying! Add Cards ↓

bàn
bāng
chà
春节
Chūnjié
dào
dōu
关门
guān mén
hái
还有
hái yǒu
huì
火车
huǒchē
几?
jǐ?
就是
jiù shì
开会
kāi huì
开门
kāi mén
开始
kāishǐ
看看
kàn(yi)kan
可惜
kěxī
明年
míngnián
shàng
生日
shēngrì
已经
yǐjīng
以为
yǐwéi
站台
zhàntái
知道
zhīdào
祝你
zhù nǐ
祝你一路顺丰!
Zhù nǐ yílù shùnfēng!
diǎn
分钟
fēn zhōng
几点
jǐ diǎn?
现在几点了?
Xiànzài jǐ diǎn le?
几月几号?
Jǐ yuè jǐ hào?
上午
shàngwǔ
时间
shíjiān
晚上
wǎnshang
现在
xiànzài
下午
xiàwǔ
星期
xīngqī
星期几?
Xīngqī jǐ?
一刻
yíkè
yué
早上
zǎoshang
中午
zhōngwǔ
周末
zhōumò

Add Cards

You must Login or Register to add cards