cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 9

Start Studying! Add Cards ↓

cuo4

fei1chang2
非常
gong1gong4qi4che1
公共汽车
jin4 (קרוב)
yuan3
bang1zhu4
帮助
幫助
cong2

dao4 (להגיע)
deng3
fei1 (לעוף)

li2

lü3xing2
旅行
qi2

jiao1shou4
教授
yuan4yi4
愿意
zhan4
hu4xiang1
互相
gong1cheng2shi1
工程师
chuan2
di4fang1
地方
hai3
huo3che1
火车
jing1li3
经理
經理
piao4
qi4che1
汽车
汽車
shang1dian4
商店
da4shi3
大使
fen1
kou3
gong1li3
公里
liang4

yang4

zhong3

zen3me
怎么
怎麼

Add Cards

You must Login or Register to add cards