cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 8

Start Studying! Add Cards ↓

dian4shi4
电视
電視
zhu4 (לגור)
bei3
bian1

bian4
cheng2
dong1

fang2zi
房子
yin2hang2
银行
銀行
he2 (נחל)
hou4bian1
后边
後邊
hu2
hua1
bei3jing1
北京
jiu3
ka1fei1
咖啡
lou2

ma3

mian4
nan2 (דרום)
pang2bian1
旁边
旁邊
qian2bian1
前边
前邊
shan1
sheng3
tou2

wai4
wu1
xi1
西
you4bian1
右边
右邊
hua1yuan2
花园
花園
zuo3bian1
左边
左邊
jian1

tiao2

zuo4 (מילת מדידה)
a1 (קריאה)
wei4 (הלו)

Add Cards

You must Login or Register to add cards