cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 7

Start Studying! Add Cards ↓

man3yi4
满意
滿意
ai4

can1jia1
参加
參加
gao4su4
告诉
告訴
gen1
jie4 (להשאיל)
qi3chuang1
起床
shui4jiao4
睡觉
睡覺
you3yi1si
有意思
tiao4
ting1

yue1hui4
约会
約會
zhu4he4
祝贺
祝賀
ci4
hao4

ke4 (שיעור)

ke4ren2
客人
nian2
nan2ren2
男人
nü3ren2
女人
xing1qi1
星期
ke4qi4
客气
客氣
xing1qu4
兴趣
興趣
nü3shi4
女士
sui4

tian2 (שדה)
wang2
tiao4wu3
跳舞
xing1
you3yi4
友谊
友誼
yin1yue4
音乐
音樂
yue4
le4 / yue4

zuo2tian1
昨天
di4 (של מספר סידורי)

Add Cards

You must Login or Register to add cards