cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 5

Start Studying! Add Cards ↓

hong2

huang2

lan2

lü4
绿
pian2yi2
便宜
zao3shang
早上
chi1
chu1
da3
yi1ding4
一定
gei3

he1
jin4 (להיכנס)

liu2xue2sheng1
留学生
留學生
su4she4
宿舍
xi3huan1
喜欢
喜歡
xiang3
yong4
zai4 (נמצא)
zhao3
zhi1dao4
知道
zuo4 (לשבת)
bie2
cai4
cha2
shi4chang3
市场
市場
dian4

fan4

shui3guo3
水果
kuai4zi
筷子
mo4shui3
墨水
rou4
shui3
xue2xiao4
学校
學校
xin4
yan2se4
颜色
顏色
jiao3
yuan2 (הכסף)

he2 (וגם)

Add Cards

You must Login or Register to add cards