cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 4

Start Studying! Add Cards ↓

chang2

cong1ming2
聪明
聰明
duan3
duo1
gan1jing4
干净
干淨
jiu4 (ישן)

ming2 (מבריק)
shao3
xin1
hui2da2
回答
kan4
zuo4
作 / 做
hai2 (עדיין)

ba4ba4
爸爸
che1

di4di4
弟弟
dian3

er2zi
儿子
兒子
fu4mu3
父母
ge1 (אח)
gong1zuo4
工作
jia1 (בית)
jie3jie3
姐姐
ma1ma1
妈妈
mei4mei4
妹妹
peng2you3
朋友
qin1

shei2

shen1ti3
身体
身體
suo3yi3
所以
tang2
wen4ti2
问题
問題
wen2
yin1wei4
因为
因為
bai3
ling2
qian1 (המספר)
wan4

yi4 (המספר)
亿
de (הראשון)

Add Cards

You must Login or Register to add cards