cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 3

Start Studying! Add Cards ↓

bai2
dui4

hei1
dong3
jiao4
mai3

mai4

yi1gong4
一共
tai4
xian1
hei1ban3
黑板
bei1zi
杯子
gang1bi3
钢笔
鋼筆
mei3 (כל)
ming2zi4
名字
qian1bi3
铅笔
鉛筆
qian2 (כסף)

xiang4pi2
橡皮
xing4 (שם משפחה)
yi3zi
椅子
tong2zhi4
同志
zhi3 (נייר)

zhou1zi
桌子
ba3
fen1
ge4

kuai4 (יחידת המידה)

mao2
zhang1

zhi1 (של מקלות)
yi1
er4
liang3

san1
si4 (המספר)
wu3 (המספר)
liu4
qi1 (המספר)
ba1 (המספר)
jiu3 (המספר)
shi2 (המספר)
ji3

Add Cards

You must Login or Register to add cards