cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 11

Start Studying! Add Cards ↓

jian3dan1
简单
fu4za2
复杂
複雜
gu4shi4
故事
kun4nan2
困难
困難
qing1cai4
青菜
te4bie2
特别
wei1xian3
危险
危險
ban4fa3
办法
辦法
chen2shan1
衬衫
襯衫
chuan1
穿
dang1ran2
当然
當然
dong4wu4
动物
動物
guan1

guo4

jiang3

xi1zhu3ren
系主任
zheng4zai4
正在
zhe
chuang1hu4
窗户
yi1fu2
衣服
gou3
ku4zi
裤子
褲子
qing2kuang4
情况
mao1

qun2zi
裙子
shou3
tu4zi
兔子
xiang1xia4 (כפר)
乡下
dong1ya2
东亚
東亞
yang2
ye4

jian4 (מילת המדידה)
zhi1 (מילת מדידה)

Add Cards

You must Login or Register to add cards