cueFlash

Glossary of Beginner's Chinese - lesson 1

Start Studying! Add Cards ↓

da4
gao1
hao3
huan1

lao3
lei4
mang2
jian4

jiao1
qing3

sheng1
wen4

xie4xie4
谢谢
謝謝
xue2

huan1ying2
欢迎
歡迎
bu4
dou1
hen3
ye3
zai4 (שוב)
dai4fu4
大夫
men2

ni3
nin2
lao3shi1
老师
老師
ta1
他/她
ma

ne

Add Cards

You must Login or Register to add cards