cueFlash

Glossary of Additional vocab

Start Studying! Add Cards ↓

研究
yánjiū
自我介绍
zìwǒjièshào
古老
gǔlǎo
对我说
duìwǒshuō
注意
zhùyì
jìn
发展
fāzhǎn
活在
huózài
气候
qìhòu
方位词
fāngwèicí
药店
yàodiàn
洗衣店
xǐyīdiàn
比如
bǐrú
污染
wūrǎn
严重
yánzhòng
群众
qúnzhòng
公寓
gōngyù
台上
táishàng
内部的
nèibùde
外部的
wàibùde
国外
guówài
原因
yuányīn
加大
jiādà(cue card not complete)
事情
shìqíng
但场
dànchǎng
回场
huíchǎng
照相复印(机)
zhàoxiàngfùyìn(jī)
主意
zhǔyì

Add Cards

You must Login or Register to add cards