cueFlash

Glossary of 2nd year kanji

Start Studying! Add Cards ↓

IN hi(ku) hi(ki) hi(ki)- -bi(ki) hi(keru)
U ha wa hane
UN kumo -gumo
EN sono
EN ON too(i)
KA nani nan nani- nan-
KA
KA GE natsu
KA KE ie ya uchi
KA uta uta(u)
GA KAKU
KAI E mawa(ru) -mawa(ri) mawa(su) mawa(shi)
KAI E a(u) a(waseru)
KAI umi
KAI E
GAI GE soto hoka hazu(su) hazu(reru)
KAKU kado tsuno
GAKU RAKU tano(shii) tano(shimu)
KATSU
KAN KEN aida ma
GAN maru maru(i) maru(meru)
GAN iwa
GAN kao
KI
KI shiru(su)
KI kae(ru) kae(su)
KYUU yumi
GYUU ushi
GYO uo sakana -zakana
KYOU KEI KIN
KYOU GOU tsuyo(i) tsuyo(maru) tsuyo(meru) shi(iru)
KYOU oshi(eru) oso(waru)
KIN KON chika(i)
KEI KYOU ani
KEI GYOU kata -gata katachi
KEI haka(ru) haka(rau)
GEN GAN moto
GEN GON i(u) koto
GEN hara
KO to
KO furu(i) furu- -furu(su)
GO
GO KOU nochi ushi(ro) ushiro ato oku(reru)
GO kata(ru) kata(rau)
KOU KU
KOU KU ooyake
KOU hiro(i) hiro(maru) hiro(meru) hiro(garu) hiro(geru)
KOU maji(waru) maji(eru) ma(jiru) ma(zaru) ma(zeru) -ka(u) ka(wasu)
KOU hikari hika(ru)
KOU kanga(eru) kanga(e)
KOU GYOU AN i(ku) yu(ku) -yu(ki) -yuki -i(ki) -iki okona(u)
KOU taka(i) taka -daka taka(maru) taka(meru)
KOU OU ki ko-
GOU au
KOKU tani
KOKU kuni
KOKU kuro kuro(i)
KON KIN ima
SAI
SAI hoso(i) hoso(ru) koma(ka) koma(kai)
SAKU SA tsuku(ru) tsuku(ri) -zuku(ri)
SAN
SHI to(maru) -do(mari) to(meru) -to(meru) -do(me) ya(meru) ya(mu)
SHI ichi
SHI ya
SHI ane
SHI omo(u)
SHI kami
JI tera
JI SHI mizuka(ra) ono(zukara)
JI toki -doki
SHITSU muro
SHA yashiro
JAKU yowa(i) yowa(ru) yowa(maru) yowa(meru)
SHU kubi
SHUU aki
SHUU
SHUN haru
SHO ka(ku) -ga(ki) -gaki
SHOU suku(nai) suko(shi)
JOU ba
SHOKU SHIKI iro
SHOKU JIKI ku(u) ku(rau) ta(beru)
SHIN kokoro -gokoro
SHIN atara(shii) ara(ta) ara- nii-
SHIN oya oya- shita(shii)
ZU TO haka(ru)
SUU SU kazu kazo(eru)
西
SEI SAI nishi
SEI SHOU koe kowa-
SEI SHOU hoshi -boshi
SEI ha(reru) ha(re) ha(re)- -ba(re) ha(rasu)
SETSU SAI ki(ru) -ki(ru) ki(ri) -ki(ri) -gi(ri) ki(reru) -ki(reru) ki(re) -ki(re) -gi(re)
SETSU yuki
SEN fune funa- -bune
SEN
ZEN mae -mae
SO ku(mu) kumi -gumi
SOU hashi(ru)
TA oo(i)
TAI TA futo(i) futo(ru)
TAI TEI karada
DAI TAI
CHI JI
CHI ike
CHI shi(ru) shi(raseru) shi(reru)
CHA SA
CHUU hiru
CHOU naga(i)
CHOU tori
CHOU asa
CHOKU JIKI JIKA tada(chini) nao(su) -nao(su) nao(ru) nao(ki) su(gu)
TSUU TSU too(ru) too(ri) -too(ri) -doo(ri) too(su) too(shi) -doo(shi) kayo(u)
TEI DAI DE otouto
TEN mise
TEN
DEN
TOU katana
TOU fuyu
TOU higashi
TOU kotae
TOU ZUTO atama kashira -gashira
DOU ona(ji)
DOU TOU michi
DOKU TOKU TOU yo(mu) -yo(mi)
NAI DAI uchi
NAN NA minami
NIKU
BA uma uma- ma
BAI u(ru) u(reru)
BAI ka(u)
BAKU mugi
HAN naka(ba)
BAN
FU chichi
FUU FU kaze kaza- -kaze
BUN FUN BU wa(keru) wa(ke) wa(kareru) wa(karu) wa(katsu)
BUN MON ki(ku) ki(koeru)
BEI MAI kome yone
HO BU FU aru(ku) ayu(mu)
BO haha
HOU kata -kata -gata -nata
HOKU kita
MAI -goto(ni)
MAI imouto
MAN BAN
MEI MYOU a(kari) aka(rui) aka(rumu) aka(ramu) aki(raka) a(keru) -a(ke) a(ku) a(kuru) a(kasu)
MEI na(ku) na(ru) na(rasu)
MOU ke
MON kado
YA yo yoru
YA no no-
YUU tomo
YOU mochi(iru)
YOU
RAI ku(ru) kita(ru) kita(su)
RI sato
RI
WA hana(su) hanashi

Add Cards

You must Login or Register to add cards