cueFlash

Glossary of 1.2 People in a school

Start Studying! Add Cards ↓

kolega z klasy / ze szkoły
classmate / schoolmate
student
college / university student
zastępca dyrektora
deputy head
egzaminator
examiner
dyrektor
head teacher / principal
wychowawca
home-room teacher
wykładowca
lecturer
uczeń
pupil / student
uczeń (chłopiec)
schoolboy
uczeń (dziewczynka)
schoolgirl
nauczyciel
teacher
grono pedagogiczne
teaching staff
nauczyciel prywatny
personal tutor

Add Cards

You must Login or Register to add cards