cueFlash

Glossary of 07-01-14 Chinese 301 - Ch 14

Start Studying! Add Cards ↓

听说
tīng shuō
It is said, I hear
饭店
fàn diàn
hotel

inside

néng
can, to be able to

dài
to take, to bring

shù
number

shǔ
to count
时间
shí jiān
time

kuài
fast

huā
to spend (money, time)
营业员
yíng yè yuán
shop assistant
美元
měi yuán
US dollar
外汇
wài huì
foreign exchange
外汇券
wài huì quàn
foreign exchange certificate
这样
zhè yàng
this sort of
电话
diàn huà
telephone
号码
hào mǎ
telephone number

niàn
to read (aloud)
汉字
hàn zì
Chinese characters

děng
to wait

Add Cards

You must Login or Register to add cards