cueFlash

Glossary of 第四课:我的衣服

Start Studying! Add Cards ↓

衣服
yī fu
CLOTHES
穿
chuān
TO WEAR
Wáng
(SURNAME) OR KING
先生
xiān sheng
MR.; HUSBAND
黑色
hēi sè
BLACK
西装
xī zhuāng
SUIT
太太
tài tai
MRS.; WIFE
绿色
luu4 sè
GREEN
连衣裙
lián yī qún
WOMAN'S DRESS
白色
bái sè
WHITE
衬衫
chèn shān
SHIRT
蓝色
lán sè
BLUE
裤子
kù zi
PANTS
小姐
xia3o jie
MISS; YOUNG LADY
紫色
zi3 sè
PURPLE
旗袍
qí páo
CHINESE DRESS
红色
hóng sè
RED
棉袄
mián a3o
COTTON-PADDED COAT
汗衫
hàn shān
T-SHIRT
咖啡色
kā fēi sè
BROWN
短裤
dua3n kù
SHORTS
qia3n
LIGHT; SHALLOW
黄色
huáng sè
YELLOW
毛衣
máo yī
SWEATER
shēn
DARK; DEEP
裙子
qún zi
SKIRT
橙色
chéng sè
ORANGE
外套
wài tào
COAT
jiàn
MEASURE WORD FOR TOPS
tiáo
MEASURE WORD FOR BOTTOMS
féi
LOOSE-FITTING
sho3u
TIGHT-FITTING
穿起来
chuān qi3 lai
IMPRESSION OR FEELING OF THE CLOTHES ON SOMEONE
合身
hé shēn
WELL-FITTING
舒服
shū fu
COMFORTABLE
看起来
kàn qi3 lai
LOOKS
时髦
shí máo
FASHIONABLE
漂亮
piào liang
PRETTY
pèi
TO MATCH
怎么样
zěn me yàng
HOW ABOUT
ti3ng
VERY
好看
ha3o kàn
GOOD-LOOKING
shuāng
PAIR
皮鞋
pí xié
LEATHER SHOES
怎么
zěn me
HOW; WHAT
自己
zì ji3
SELF
找找
zha3o zhao
TO LOOK FOR
看到
kàn dào
TO SEE
好像
ha3o xiāng
SEEM; BE LIKE
冰箱
bīng xiāng
REFRIGERATOR
旁边
páng bian
THE SIDE
找到了
zhǎo dào le
FOUND IT
看看
kàn kan
TO LOOK
袜子
wà zi
SOCKS
zhī
MEASURE WORD FOR ANIMALS AND SINGLE ITEMS
ma
(WORD ENDING)

Add Cards

You must Login or Register to add cards