cueFlash

Glossary of 初级11 Hobbies-Music

Start Studying! Add Cards ↓

When I was at University
wo2 shang4 da4xue2 de shi2hou4

我上大学的时候
我上大学的时候
wo3 shang4 da4xue de shi2hou4
When I was a child
wo3 xiao3 de shi2hou4

我小的时候
我累的时候
wo3 lei4 de shi2hou4
music
yin1yue4

音乐
音乐
yin1yue4

music
listening to music
ting1 yin1yue4

听音乐
听音乐
ting1 yin1yue4
我上大学的时候很喜欢听音乐
wo3 shang4 da4xue2 de shi2hou4 hen3 xi3huan ting1 yin1yue4
me too
wo3 ye3 shi4

我也是
我也是
wo3 ye3 shi4

me too
especially
you2qi2shi4

尤其是
尤其是
you2qi2shi4

especially
popular, fashionable
liu2xing2

流行
流行
liu2xing2

popular, fashionable
流行音乐
liu2xing2 yin1yue4

pop music
尤其是流行音乐
you2qi2shi4 liu2xing2 yin1yue4

especially pop music
interested, interesting
you3 xing4qu4

有兴趣
有兴趣
you3 xing4qu4

interested, interesting
not interested, not interesting
mei2you3 xing4qu4

没有兴趣
没有兴趣
mei2you3 xing4qu4

not interested, not interesting
not interested in listening to music
mei2you3 xing4qu4 ting1 yin1yue4

没有兴趣听音乐
interested in listening to pop music
you3 xing4qu4 ting1 liu2xing2 yin1yue4

有兴趣听流行音乐
但是现在没有兴趣听音乐
dan4shi4 xian4zai4, mei2you3 xing4qu4 ting1 yin1yue4
I'm still interested
wo3 hai2shi4 you3 xing4qu4

我还是有兴趣
我还是很累
wo3 hai2shi4 hen3 lei4
I'm still very hungry
wo3 hai2shi4 hen3 e4

我还是很饿

Add Cards

You must Login or Register to add cards