cueFlash

Glossary of ben`s hanzi review 2

Start Studying! Add Cards ↓

pian1
bian4
chu3
juan3
tan3
zhu1
bao4
mo4
wo4
yin3
shou2, shu2
ruo4
gui3
yu4
sa4
zao1
pan2
kuo4
gai4
wen3
tu2
mu3
qi2
qu1
xu1
xu1
tou4
ti4
sai1
xiu1
yang3
tu2
tao4
bi4
ku4
ji1
yan2
zhen4
qi4
jia3
huan3
qian2
shan3
shou4
zhe2
lao4
ai1
zhi2
jie2
zhu2
zhe2
xiu4
zhen4
ran3
sheng4
nu4
kuang2
cuo4
can2
pei2
yu3
meng3
mei2
hui3
mo4
pai1
zhao4
ying4
mai4
jiang3
cao1
ye1
mo2
沿
yan2
han3
lang4
bi4
feng1
lan2
shu1
xian4
zhuo1
wa3
lai2
yuan2
yi4
shao1
ju4
cai2
pian1
chu4
jing4
xi2
fa2
xia2
ting1
ce4
han2
zhai4
rong2
xiang3
dai4
gua4
jiang3
shao4
zhang4
she4
kan1
bao4
wu1
yi4
miao2
xi3
ma3
qian1
xian1
bi3
fu2
qing1
pai2
xian4
hong1
bi4
qing4
che4
lei4
ji2
yuan2
bo4
lang3
du3
ji4
dan1
ben1
zhu4
kong3
ai4
han2
ban4
tan4
yu4
chao2
ba4
ju4
jing4
qia4
tiao1
bu3
xu2
zhen1
mu4
ying4
lie4
tai4
ge2
qi3
jian1
zhong1
yan2
zhan4, zan4
gu1
fan4
chang2
heng2
ju4
rui4
gu1
dai1
heng2
bao1
ling2
he4
zai1
hong2
jin1
su2
xiong1
xiao3
jin4
pin2
ren2
ji2
bang1
hui1
lai4
quan1
yang3
run4
ting3
shao1
chi2
fei4
jing4
shu3
yu4
feng4
xuan2
fu2
chui1
bei4
hu2
qin2
bei1
fa2
long2
zhen3
she4
sang4
wu1
du4
ping2
zha1
xu4
cu1
jian1
liang2
huan4
fei1
jie1
sui4
zhou4
shu2
yan2
dang4
zong4
xi1
fan3
qiao3
min3
ai4
zhi2
di2
huo4
yun3
fu2
sa1
sheng4
kai3
shang3
yi4, ye4
fan1
tie1
suan1
yao1
shu1
mei2
fu2
xin1
lian4

Add Cards

You must Login or Register to add cards