cueFlash

Glossary of ben's hanzi review

Start Studying! Add Cards ↓

shi2
er2
zhao1
zi4
shi2
yi3
使
shi3
jiang1
wen4
bing4
wu4
xiang4
li4
chan3
si1
te4
nei4
wei4
jie3
shu4
jian4
qi2
tong3
bao3
she4
ze2
ji2
quan2
lei4
cheng2
gui1
wan4
la1
ge2
ling3
que4
chuan2, zhuan4
zheng1
yun4
gai3
shou1
yan2
lian2
ji4
ji2
yi4
jin4
jiao4
ji2
xu1
jia4
dang3
hua1
shi2
ji2
ya3
ji4
ji4
jiu4
jing1
zeng1
yan2
shi3
chu2
广
guang3
xian3
yin3
ju2
fei4
jin4
luo4
sui2
lie4
wu3
shi4
gou4
tou2
di2
chen2
lv4
pai4
xu4
shi1
liao4
zhong1
jin3
jue2
cha2
jing4
ke4
su1
mi4
di1
po4
xian4
wei1
zhuang4
xiao4
gu3
yu4
yi4
ruo4
wei2
ji4
jing1
shang1
su4
shi4
chu1
xian3
dai4
shu4
lu4
zhi4
cai2
na4
huan1
lei2
jing3
huo4
mo2
yi2
ceng2
leng3
chong1
lue4
yi4
ji1
cun1
ce4
pan4
zhou1
jing4
退
tui4
ji4
zong1
ji1
yu2
jian3
xie2
jiao3
jiang4
jie1
shen3
jian1
shan1
liu2
du2
ya1
yin1
yang3
yi1
zhi2
luan4
zhui1
xuan1
fo2
xiang1
kong4
shui4
jiao3
e4
tuo1
suo3
kuan3
bao3
jing3
deng1
huo4
wei2
mang2
he2
liang2
xu4
jian1
lou4
wei4
ye3
yu4
gua1, kuo4
jian4
wu1
kun4
jian4
en1
zhang3
yi2
gu4
mi4
lu3
yu4
lv4
cang2
hu1
pao4
duan1
xiang1
gang3
fu4
jing1
e4
shun4
shu
tuo1
du1
du2
liao2
lv3
ze2
sheng4
ze2
xin2
lei1
yan1
shou4
nuo4
lun2
ao4
tang2
zai4
luo4
gong1
he1
jie4
jun1
jin4
song4
sun1
tiao3
ding3

Add Cards

You must Login or Register to add cards