cueFlash

Glossary of Work voc.4

Start Studying! Add Cards ↓

Created by Artem

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

flexitime
ruchomy czas pracy
compulsory overtime
obowiązkowe nadgodzine
unsociable hours
niedogodne godziny pracy
shift work
praca na zmiany
day shift
dzienna zmiana
a 9 to 5 job
praca biurowa
extra hours
godziny nadliczbowe
to be promoted
dostać awans
to be demoted
zostac zdegradowanym
professional improvement
doskonalenie zawodowe
permanent job
stałe zaztrudnienie
seasonal job
praca sezonowa
freelance work
praca na zlecenie
secure position
bezpieczne stanowisko
job security
bezpieczeństwo pracy, pewność zatrudnienia
dead-end job
praca bez perspektyw
temporary contract
kontrakt tymczasowy
to retrain
przekwalifikować się
no prospects
brak perspektyw
trade union
związek zawodowy
work code
kodeks pracy
to be made redundant
zostać zwolnionym z pracy z powodów niezależnych od pracownika
sacked
zostać zwolnionym z pracy
to be on maternity leave
być na urlopie macierzyńskim
to retire
przejść na emeryture
working environment
środowisko pracy
need to relocate
konieczność przeprowadzki w związku z pracą
work conditions
warunki pracy
to be self-employed
pracować na własny rachunek
self-employment
samozatrudnienie
at a machine
przy maszynie
in a warehouse
w magazynie
in a workshop
w warsztacie
at the head office
w centrali
in customer services
w dziale obsługi klienta
for a firm/company
we własnej firmie
in my own company
we własnej firmie
in a surgery
w gabinecie lekarskim
job comsulting
doradztwo zawodowe
head-hunter
łowca głów
to employ
zatrudniać
employer
pracodawca
employee
pracownik
professional experience
doświadczenie zawodowe
mental work
praca umysłowa
employment aGency
urząd zatrudniania
skills
zdolności
abilities
umiejętności
post
stanowisko
to retain
przekwalifikować się
part-time job
praca dorywcza

Add Cards

You must Login or Register to add cards