cueFlash

Glossary of Sale of Goods MICHU

Start Studying! Add Cards ↓

Created by michurpg

Deck Info

Description

Tags

Recent Users

Other Decks By This User

goods
towary
movable property
majątek ruchomy
chattels
ruchomość, sprzęt
chattels real, leaseholds
prawa majątkowe na nieruchomości
incorporeal chattels
prawa niematerialne
tangible assets
aktywa materialne
sale of goods legislation
ustawodawstwo odnoszące się do sprzedaży towarów
an overview
przegląd
relate to
odnosić się do
variety
zakres
repair
naprawa
From buying sth tangible on the Internet to paying for a service such as repair.
Od kupowania w Internecie czegoś namacalnego aż po płacenie za usługę taką jak naprawa.
The sale of goods entails a broad area of the law which is largely governed by legislation
Sprzedaż towarów związana jest z szerokim obszarem prawa, którym rządzi w większości ustawodawstwo
broad
szeroki (zakres)
to entail sth
dotyczyć
to regulate
regulować, normować
by general principles of law
przez ogólne zasady prawa
the applicable legislation
mające zastosowanie ustawodawstwo
to apply sth
zastosować
to set forth
przedstawiać na piśmie
the nature of what is involved in the sale of goods
natura tego co wchodzi w grę w przypadku sprzedaży towarów
this includes a definition of what constitutes a 'sale' and 'goods'
to obejmuje definicję tego co stanowi 'sprzedaż' i 'towary'
to include sth
włączyć coś, zawrzeć
to exclude
wyłączyć, wykluczyć coś
to constitute
stanowić coś, być czymś
a sale entails a transfer of title in a good from the seller to the buyer
sprzedaż powoduje przekazanie prawa własności do towaru ze sprzedawcy na nabywcę
transfer
przekazanie, przeniesienie
a title
tytuł prawny
application of the legislation depends upon
zastosowanie ustawodawstwa zależy od
a type of sale
rodzaj, typ sprzedaży
merchant
kupiec
to trade in the course of usual business
zajmować się handlem w toku zwykłej działalności gospodarczej
contract formation
powstawanie umowy
passage of title
przeniesienie tytułu
warranty
gwarancja
a disclaimer
zrzeczenie się
a remedy
środek ochrony prawnej
breach of warranty
niedotrzymanie gwarancji
delivery
oddanie w posiadanie
to pass sth
przenieść coś na kogoś, przekazać
relevant
odnoszący się do sprawy, mający związek z
principal
główny, najważniejszy
to amend
poprawiać, korygować, nowelizować
requirements applied to
wymogi mające zastosowanie do
agreements implied by conduct
umowy, których istnienie sugeruje postępowanie stron
a party to a contract
strona umowy
instance
przypadek, przykład
to determine the price
określić cenę
if this term is left out
jeśli ten warunek jest pominięty
provisions
warunki, postanowienia
possesion
posiadanie
to authorise
autoryzować, zezwalać, udzielać pełnomocnictwa
to come into play
wchodzić w grę
major
ważny
the law implies them
prawo je sugeruje
to imply
dawać do zrozumienia, sugerować
to be specifically stated
byc oficjalnie podanym
as the case may be
którykolwiek z przypadków miałby miejsce
under many statutory provisions
według wielu uregulować prawnych
liability
odpowiedzialność
performance
wykonanie
to cover
zawierać, obejmować
return of goods
zwrot towaru
to foster
sprzyjać czemuś, popierać

Add Cards

You must Login or Register to add cards